Цели

„Мрежата на сетивата“

Това е инициатива за многостранно сътрудничество между Община Бургас, микро и малък бизнес, културните и творчески индустрии, които да бъдат обединени в мрежа от обекти и програма от събития. Териториалният обхват на инициативата е Централна градска част на Бургас, заключена между, но не само бул. Сан Стефано, ул. Христо Ботев и ул. Цар Петър, бул. Иван Вазов и ул. Александър Батенберг, бул. Демокрация. Основният подход при изграждане на мрежата е не територията и локацията на обекта и събитието, а неговото качество и потенциал да отговори на ценностите на мрежата и да взаимодейства с участници и публики за едно по-креативно пространство, вдъхновяваща атмосфера и преживяване. Идеята за „Мрежа на сетивата“ се конструира около няколко ОСНОВНИ СТЪЛБА​:

Пространства

Определят физическото проявление на мрежата под формата на обществени зони и обекти на открито и закрито. Пространственото ядро на модела е ул. „Алеко Богориди“ и прилежащите зони, носещи автентичната атмосфера на стария Бургас и динамичното интензивно ежедневие на съвременния град. Тези пространства и обекти могат да се изпълнят със събития, които те предизвикват да забавиш темпото, да се насладиш на автентичната атмосфера, да усетиш творческата енергия.

Участници

Сформират общност със споделени ценности, действат интелигентно и създава идентичност. Основните участници в мрежата са микро или малък бизнес, артисти или културна индустрия, които споделят общи ценности за по-добра местна икономика, по-образована общност, по-добра културна среда, предлагат уникален продукт, базиран на взаимодействие между бизнес и културна индустрия с реална добавена стойност към общностния живот, съхраняващ градската идентичност.

Публики

Активни участници в събитийния и постоянен живот на мрежата. Публиките, които следва да привлича и разработва мрежата са традиционни и нови/нестандартни, местни и външни, постоянни и спорадични. Мрежата взаимодейства с различни публики с цел оживяване на градската територия и осмислянето й с нови функции. Тя поддържа съществуващи и възпитава нови субкултури в подкрепа на културните изяви, успешни творчески модели и бизнес.

Медиатор

Неформален екип от фасилитатори, който подкрепя участниците в мрежата, координира процеса на комуникация, събира и обобщава информация за живота на мрежата, нейните успехи и научени уроци. Медиаторът включва екипът на Бизнес инкубатор Бургас и външни експерти с опит в реализацията на творчески проекти и събития.

Платформа

Позволява съществуването на мрежата като общ живот и събития, с уникална идентичност и бранд и паралелна виртуална реалност. Платформата е едновременно основен инструмент и канал за маркетиране на мрежата като обща дестинация, която привлича различни публики и възможност за стимулиране и промоция на индивидуалните проекти, които са част от мрежата.

Основни цели​:

  • Стимулиране на различни видове сътрудничество между културните и творческите индустрии от една страна и от друга - микро и малкия бизнес в централната част на града.
  • Създаване на здрава и устойчива общност от участници в Мрежата.
  • Ефективна комуникация между всички участници.
  • Целогодишно обживяване на зоната.
  • Постигане на устойчивост във времето.
  • Устойчиво използване на ресурсите.
  • Привличане на нови потребители и възпитаване на публики.
  • Въвличане на местните общности.